ZHCT435 October   2023 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DK , TMS320F28P659DK-Q1

 

 1.   1
 2.   摘要
 3.   商标
 4. 1引言
 5. 2IEC 60730 和 UL 1998 分级概述
  1. 2.1 C2000 各器件系列的功能
 6. 3C2000 安全配套资料
  1. 3.1 使用入门
  2. 3.2 功能安全手册
  3. 3.3 软件配套资料
 7. 4在 C2000 实时 MCU 上实施可接受措施
  1. 4.1 实施步骤
  2. 4.2 映射示例
  3. 4.3 其他最佳实践
 8. 5将可接受控制措施映射到 C2000 唯一标识符
  1. 5.1 唯一标识符参考
  2. 5.2 CPU 相关故障
  3. 5.3 中断相关故障
  4. 5.4 时钟相关故障
  5. 5.5 存储器相关故障
  6. 5.6 内部数据路径故障
  7. 5.7 输入/输出相关故障
  8. 5.8 通信、监控器件和定制芯片故障
 9. 6术语表
 10. 7参考文献
User's Guide

为 C2000 实时微控制器实现 IEC 60730/UL 1998 合规性

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。