ADC-HARMONIC-CALC

模数转换器 (ADC) 谐波计算器

ADC-HARMONIC-CALC

下载

概述

    ADC 谐波计算工具是基于 excel 的计算器,用于确定当模数转换器中出现奈奎斯特混叠后高次谐波的频率空间的位置。

    如果给定 ADC 采样速率和有用信号的范围,该计算器可以确定第 2 至第 9 谐波是否会返送到有用信号的频带中。图表以图形方式显示了在出现奈奎斯特混叠后基本信号以及第 2 至第 9 谐波的位置。

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

ADC-HARMONIC-CALC ADC Frequency Calculator Download

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 ADC (≥10MSPS)
ADS4126 12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4129 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4146 14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4149 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5231 双通道、12 位、40MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5232 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5237 双通道、10 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5240 四通道、12 位、40MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5242 四通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5270 八通道、12 位、40MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5271 八通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5272 八通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5273 八通道、12 位、70MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5277 八通道、10 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5281 八通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5282 八通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5287 八通道、10 位、40MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5400 12 位、1GSPS 模数转换器 (ADC) ADS5411 11 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5413 12 位、65MSPS、1.0GHz 输入带宽模数转换器 (ADC) ADS5421 14 位、40MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5423 14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5424 14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5440 13 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5444 13 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5463 12 位 500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5474 14 位 400MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5481 具有高 SFDR 和 LVDS 输出的 16 位 80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5482 16 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5483 16 位、135MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5484 16 位、170MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5485 16 位、200MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6122 12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6123 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6124 12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6125 12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6128 12 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6129 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6142 14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6143 14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6144 14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6145 14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6148 14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6149 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6222 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6224 双通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6225 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6242 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6243 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6244 双通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6245 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P15 双通道、11 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P22 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P24 双通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P25 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P28 双通道、12 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P29 双通道、12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P42 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P44 双通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P45 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P48 双通道、14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6422 四通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6423 四通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6424 四通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6425 四通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)

支持的产品和硬件

高速 ADC (≥10MSPS)
ADS4126 12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4129 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4146 14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS4149 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5231 双通道、12 位、40MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5232 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5237 双通道、10 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5240 四通道、12 位、40MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5242 四通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5270 八通道、12 位、40MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5271 八通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5272 八通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5273 八通道、12 位、70MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5277 八通道、10 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5281 八通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5282 八通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5287 八通道、10 位、40MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5400 12 位、1GSPS 模数转换器 (ADC) ADS5411 11 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5413 12 位、65MSPS、1.0GHz 输入带宽模数转换器 (ADC) ADS5421 14 位、40MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5423 14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5424 14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5440 13 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5444 13 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5463 12 位 500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5474 14 位 400MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5481 具有高 SFDR 和 LVDS 输出的 16 位 80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5482 16 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5483 16 位、135MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5484 16 位、170MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5485 16 位、200MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6122 12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6123 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6124 12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6125 12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6128 12 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6129 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6142 14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6143 14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6144 14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6145 14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6148 14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6149 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6222 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6224 双通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6225 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6242 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6243 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6244 双通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6245 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P15 双通道、11 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P22 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P24 双通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P25 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P28 双通道、12 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P29 双通道、12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P42 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P44 双通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P45 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P48 双通道、14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6422 四通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6423 四通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6424 四通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) ADS6425 四通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频