ZHCAC06B January   2022  – January 2023 TMS320C28341 , TMS320C28342 , TMS320C28343 , TMS320C28343-Q1 , TMS320C28344 , TMS320C28345 , TMS320C28346 , TMS320C28346-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F2802-Q1 , TMS320F28020 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28022-Q1 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1 , TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1 , TMS320F28050 , TMS320F28051 , TMS320F28052 , TMS320F28052-Q1 , TMS320F28052F , TMS320F28052F-Q1 , TMS320F28052M , TMS320F28052M-Q1 , TMS320F28053 , TMS320F28054 , TMS320F28054-Q1 , TMS320F28054F , TMS320F28054F-Q1 , TMS320F28054M , TMS320F28054M-Q1 , TMS320F28055 , TMS320F2806-Q1 , TMS320F28062 , TMS320F28062-Q1 , TMS320F28062F , TMS320F28062F-Q1 , TMS320F28063 , TMS320F28064 , TMS320F28065 , TMS320F28066 , TMS320F28066-Q1 , TMS320F28067 , TMS320F28067-Q1 , TMS320F28068F , TMS320F28068M , TMS320F28069 , TMS320F28069-Q1 , TMS320F28069F , TMS320F28069F-Q1 , TMS320F28069M , TMS320F28069M-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S

 

 1.   C2000 MCU JTAG 连接调试
 2.   商标
 3. 1什么是 JTAG?
 4. 2常见的 JTAG 调试探针
 5. 3JTAG 链中的多个器件
 6. 4JTAG 连接调试流程
  1. 4.1 整体调试流程
  2. 4.2 高压隔离检查流程
  3. 4.3 JTAG 调试主流程
 7. 5详细的流程步骤信息
  1. 5.1 隔离预检查流程
  2. 5.2 JTAG 调试流程
 8. 6参考文献
 9. 7修订历史记录

C2000 MCU JTAG 连接调试

联合测试行动组 (JTAG) 协议是在产品开发、仿真和应用调试期间与微控制器 (MCU) 进行通信的主要方式。所有德州仪器 (TI) C2000™ 器件均支持 JTAG 仿真,而 C2000 评估产品(如 controlCARD 和 LaunchPad)则包含板载 JTAG 仿真。本应用报告旨在简要概述 JTAG 的实现并解释在使用 Code Composer Studio™ 软件时用于解决常见 JTAG 连接错误的步骤。