ZHCU623 January   2019

 

 1.    2
 2.    3
 3.    4
 4.    5
 5.    6
 6.    7
  1.      8
 7.    9
  1.      10
  2.      11
  3.      12
   1.       13
   2.       14
  4.      15
   1.       16
   2.       17
   3.       18
   4.       19
 8.    20
  1.      21
   1.       22
   2.       23
    1.        24
    2.        25
    3.        26
  2.      27
   1.       28
    1.        29
    2.        30
    3.        31
   2.       32
    1.        33
    2.        34
    3.        35
 9.    36
  1.      37
  2.      38
  3.      39
   1.       40
   2.       41
   3.       42
  4.      43
  5.      44
  6.      45
 10.    46
 11.    47
  1.      48

说明

此参考设计演示了借助 CC2640R2F 无线 MCU 使用 TMP117 高精度数字温度传感器进行体温高精度感应。此用户指南与评估软件和智能设备应用搭配使用,可为医疗和可穿戴 应用 中的体温测量提供设计指导。