DAC38RF82 (正在供货)

DAC38RF82 单通道 8 位 9GSPS 或双通道 14 位 6.66GSPS

DAC38RF82 单通道 8 位 9GSPS 或双通道 14 位 6.66GSPS - DAC38RF82
 

质量和环境数据

型号 环保计划* 铅/焊球涂层 MSL 等级/回流焊峰 详细信息 DPPM / MTBF / FIT 率
符合 RoHS DAC38RF82IAAV     Green (RoHS & no Sb/Br)   SNAGCU   Level-3-260C-168 HR 查看 查看
符合 RoHS DAC38RF82IAAVR     Green (RoHS & no Sb/Br)   SNAGCU   Level-3-260C-168 HR 查看 查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

若无法在官网查询到相关信息, 请向客户支持中心寻求解决办法。