ZHCU804B August   2019  – August 2021 TMCS1100 , TMCS1100-Q1

 

 1.   1
 2.   商标
 3. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
 4. 2概述
  1. 2.1 套件内容
  2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
 5. 3硬件
  1. 3.1 特性
  2. 3.2 电路
   1. 3.2.1  旁路电容器
   2. 3.2.2  输出滤波器
   3. 3.2.3  VREF 输入滤波器
   4. 3.2.4  缓冲放大器滤波器和分频器
   5. 3.2.5  测量连接器
   6. 3.2.6  负载连接器
   7. 3.2.7  接地测试点
   8. 3.2.8  TMCS1100 隔离式电流感测放大器
   9. 3.2.9  温度传感器
   10. 3.2.10 基准分频缓冲器
 6. 4运算
  1. 4.1 测量
  2. 4.2 高级测量提示
 7. 5原理图、PCB 布局和物料清单
  1. 5.1 原理图
  2. 5.2 PCB 布局
  3. 5.3 物料清单
 8. 6修订历史记录

GUID-156F4B69-398F-45B8-9FBD-A5B242BC3061-low.png

本用户指南介绍了 TMCS1100 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。本 EVM 旨在评估 TMCS1100 电压输出隔离式双向霍尔效应电流感测放大器在各种配置下的性能。本文档中的所有术语评估板、评估模块和 EVM 与 TMCS1100EVM 具有相同的含义。本文档包括原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。