ZHCSOS2 October   2022 DRV8411A

PRODUCTION DATA  

 1. 特性
 2. 应用
 3. 说明
 4. 修订历史记录
 5. 器件比较
 6. 引脚配置和功能
  1.     引脚功能
 7. 规格
  1. 7.1 绝对最大额定值
  2. 7.2 ESD 等级
  3. 7.3 建议运行条件
  4. 7.4 热性能信息
  5. 7.5 电气特性
  6. 7.6 时序图
 8. 典型特性
 9. 详细说明
  1. 9.1 概述
  2. 9.2 功能方框图
  3. 9.3 外部元件
  4. 9.4 特性说明
   1. 9.4.1 电桥控制
   2. 9.4.2 电流检测和调节
    1. 9.4.2.1 电流检测
    2. 9.4.2.2 电流调节
   3. 9.4.3 保护电路
    1. 9.4.3.1 过流保护 (OCP)
    2. 9.4.3.2 热关断 (TSD)
    3. 9.4.3.3 欠压锁定 (UVLO)
  5. 9.5 器件功能模式
   1. 9.5.1 工作模式
   2. 9.5.2 低功耗睡眠模式
   3. 9.5.3 故障模式
  6. 9.6 引脚图
   1. 9.6.1 逻辑电平输入
 10. 10应用和实现
  1. 10.1 应用信息
   1. 10.1.1 典型应用
    1. 10.1.1.1 步进电机应用
     1. 10.1.1.1.1 设计要求
     2. 10.1.1.1.2 详细设计过程
      1. 10.1.1.1.2.1 步进电机转速
      2. 10.1.1.1.2.2 电流调节
      3. 10.1.1.1.2.3 步进模式
       1. 10.1.1.1.2.3.1 全步进运行
       2. 10.1.1.1.2.3.2 快速衰减下的半步进运行
       3. 10.1.1.1.2.3.3 慢速衰减下的半步进运行
     3. 10.1.1.1.3 应用曲线
    2. 10.1.1.2 双 BDC 电机应用
     1. 10.1.1.2.1 设计要求
     2. 10.1.1.2.2 详细设计过程
      1. 10.1.1.2.2.1 电机电压
      2. 10.1.1.2.2.2 电流调节
     3. 10.1.1.2.3 应用曲线
    3. 10.1.1.3 散热注意事项
     1. 10.1.1.3.1 最大输出电流
     2. 10.1.1.3.2 功率耗散
     3. 10.1.1.3.3 热性能
      1. 10.1.1.3.3.1 稳态热性能
      2. 10.1.1.3.3.2 瞬态热性能
 11. 11电源相关建议
  1. 11.1 大容量电容
  2. 11.2 电源和逻辑时序
 12. 12布局
  1. 12.1 布局指南
  2. 12.2 布局示例
 13. 13器件和文档支持
  1. 13.1 文档支持
   1. 13.1.1 相关文档
  2. 13.2 接收文档更新通知
  3. 13.3 社区资源
  4. 13.4 商标
 14. 14机械、封装和可订购信息
  1. 14.1 卷带封装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

 • 双路 H 桥电机驱动器,可驱动 -
  • 一个双极步进电机
  • 一到两个有刷直流电机
  • 电磁阀和其他电感负载

 • 低导通电阻:HS + LS = 400mΩ(典型值,25°C)
 • 宽电源电压范围
  • 1.65 至 11 V
 • 与以下器件引脚对引脚兼容:

 • 高输出电流能力:4A 峰值
 • PWM 控制接口

 • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
 • 集成电流调节
 • 用于失速检测的 IPROPI 电流检测输出
 • 低功耗睡眠模式
  • VVM = 5V、TJ = 25°C 时 ≤ 40nA
 • 小型封装和外形尺寸

  • 带 PowerPAD™ 的 16 引脚 HTSSOP,5.0mm×4.4mm

  • 带 PowerPAD™ 的 16 引脚 WQFN,3.0mm × 3.0mm

 • 集成保护特性
  • VM 欠压锁定 (UVLO)
  • 自动重试过流保护 (OCP)
  • 热关断 (TSD)
  • 故障指示引脚 (nFAULT)