ZHCSJ58H November   2006  – August 2020 TXB0108

PRODUCTION DATA  

 1. 特性
 2. 应用
 3. 说明
 4. 修订历史记录
 5. 引脚配置和功能
 6. 规格
  1. 6.1  最大绝对额定值
  2. 6.2  处理额定值
  3. 6.3  建议运行条件
  4. 6.4  热性能信息
  5. 6.5  电气特性
  6. 6.6  时序要求:VCCA = 1.2 V
  7. 6.7  时序要求:VCCA = 1.5V ± 0.1V
  8. 6.8  时序要求:VCCA = 1.8V ± 0.15V
  9. 6.9  时序要求:VCCA = 2.5V ± 0.2V
  10. 6.10 时序要求:VCCA = 3.3V ± 0.3V
  11. 6.11 开关特性:VCCA = 1.2 V
  12. 6.12 开关特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V
  13. 6.13 开关特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V
  14. 6.14 开关特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
  15. 6.15 开关特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V
  16. 6.16 工作特性
  17. 6.17 典型特性
 7. 参数测量信息
 8. 详细说明
  1. 8.1 概述
  2. 8.2 功能方框图
  3. 8.3 特性说明
   1. 8.3.1 架构
   2. 8.3.2 输入驱动器要求
   3. 8.3.3 输出负载注意事项
   4. 8.3.4 启用和禁用
   5. 8.3.5 I/O 线路上的上拉或下拉电阻
  4. 8.4 器件功能模式
 9. 应用和实现
  1. 9.1 应用信息
  2. 9.2 典型应用
   1. 9.2.1 设计要求
   2. 9.2.2 详细设计流程
   3. 9.2.3 应用曲线
 10. 10电源相关建议
 11. 11布局
  1. 11.1 布局指南
  2. 11.2 布局示例
 12. 12器件和文档支持
  1. 12.1 接收文档更新通知
  2. 12.2 支持资源
  3. 12.3 商标
  4. 12.4 Electrostatic Discharge Caution
  5. 12.5 术语表
 13. 13机械、封装和可订购信息
  1. 13.1 封装附录
   1. 13.1.1 卷带封装信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
 • YZP|20
 • NME|20
 • DQS|20
 • PW|20
 • RGY|20
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

应用和实现

注:

以下应用部分中的信息不属于TI 器件规格的范围,TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客 户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计,以确保系统功能。