ZHCADV5 March   2024 UCC27624

 

 1.   1
 2.   摘要
 3.   商标
 4. 1引言
 5. 2栅极驱动变压器的工作原理
 6. 3栅极驱动变压器的优势
 7. 4栅极驱动变压器的设计注意事项
  1. 4.1 占空比限制
  2. 4.2 瞬态和噪声
  3. 4.3 计算
  4. 4.4 功率损耗计算
  5. 4.5 辅助电源热计算
 8. 5总结
 9. 6参考资料
Application Note

为何使用栅极驱动变压器?

下载最新的英语版本