ZHCACZ9 august   2023 AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP

 

 1.   1
 2.   摘要
 3.   商标
 4. 1简介
 5. 2开始最小平台开发
  1. 2.1 最小平台的功能
  2. 2.2 最小平台准备
  3. 2.3 构建二进制文件
 6. 3部署说明
  1. 3.1 验证最小配置功能
 7. 4扩展最小配置
 8. 5工具和调试
  1. 5.1 常见问题
  2. 5.2 OpenOCD 调试
 9. 6未来的工作
 10. 7总结
 11. 8参考文献
Application Note

在 AM62x 器件上实现最小平台开发