ZHCABO6A april   2022  – may 2023 LMX2820

 

 1.   1
 2.   摘要
 3.   商标
 4. 1引言
 5. 2参考频率
 6. 3标准 LMX2820 相位噪声性能
 7. 4 乘法器前级性能
  1. 4.1 外部 VCO 环路滤波器设计
  2. 4.2 有源环路滤波器实现
  3. 4.3 外部 VCO 性能结果
 8. 5外部 PFD 拓扑
  1. 5.1 外部 PFD 环路滤波器修改
  2. 5.2 外部 PFD 测量结果
 9. 6在现实世界中整合到一起
  1. 6.1 实际性能结果
  2. 6.2 为何使用双方法?
 10. 7结论
 11. 8修订历史记录
Application Note

使用替代拓扑改善 LMX2820 射频合成器相位噪声