ZHCSLH0F june   2020  – march 2023 TLV9020 , TLV9021 , TLV9022 , TLV9024 , TLV9030 , TLV9031 , TLV9032 , TLV9034

PRODMIX  

 1. 特性
 2. 应用
 3. 说明
 4. 修订历史记录
 5. 引脚配置和功能
  1. 5.1 引脚功能:TLV90x0 和 TLV90x1 单通道
  2.     引脚功能:TLV90x2 双通道
  3.     引脚功能:TLV90x4 四通道
 6. 规格
  1. 6.1  绝对最大额定值
  2. 6.2  ESD 等级
  3. 6.3  建议运行条件
  4.     热性能信息,TLV90x0、TLV90x1
  5. 6.4  热性能信息,TLV90x2
  6. 6.5  热性能信息,TLV90x4
  7. 6.6  电气特性,TLV90x0,TLV90x1
  8. 6.7  开关特性,TLV90x0、TLV90x1
  9. 6.8  电气特性,TLV90x2
  10. 6.9  开关特性,TLV90x2
  11. 6.10 电气特性,TLV90x4
  12. 6.11 开关特性,TLV90x4
  13. 6.12 典型特性
 7. 详细说明
  1. 7.1 概述
  2. 7.2 功能方框图
  3. 7.3 特性说明
  4. 7.4 器件功能模式
   1. 7.4.1 输出
    1. 7.4.1.1 TLV9022 和 TLV9024 开漏输出
    2. 7.4.1.2 TLV9032 和 TLV9034 推挽输出
   2. 7.4.2 上电复位 (POR)
   3. 7.4.3 输入
    1. 7.4.3.1 轨至轨输入
    2. 7.4.3.2 容错输入
    3. 7.4.3.3 输入保护
   4. 7.4.4 ESD 保护
   5. 7.4.5 未使用的输入
   6. 7.4.6 迟滞
 8. 应用和实施
  1. 8.1 应用信息
   1. 8.1.1 基本的比较器定义
    1. 8.1.1.1 操作
    2. 8.1.1.2 传播延迟
    3. 8.1.1.3 过驱电压
   2. 8.1.2 迟滞
    1. 8.1.2.1 具有迟滞功能的反相比较器
    2. 8.1.2.2 具有迟滞功能的非反相比较器
    3. 8.1.2.3 使用开漏输出的反相和同相迟滞
  2. 8.2 典型应用
   1. 8.2.1 窗口比较器
    1. 8.2.1.1 设计要求
    2. 8.2.1.2 详细设计过程
    3. 8.2.1.3 应用曲线
   2. 8.2.2 方波振荡器
    1. 8.2.2.1 设计要求
    2. 8.2.2.2 详细设计过程
    3. 8.2.2.3 应用曲线
   3. 8.2.3 可调节的脉宽生成器
   4. 8.2.4 延时时间生成器
   5. 8.2.5 逻辑电平转换器
   6. 8.2.6 单稳态多谐振荡器
   7. 8.2.7 双稳态多谐振荡器
   8. 8.2.8 过零检测器
   9. 8.2.9 脉冲切片器
  3. 8.3 电源相关建议
 9. 布局
  1. 9.1 布局指南
  2. 9.2 布局示例
 10. 10器件和文档支持
  1. 10.1 文档支持
   1. 10.1.1 相关文档
  2. 10.2 接收文档更新通知
  3. 10.3 支持资源
  4. 10.4 商标
  5. 10.5 静电放电警告
  6. 10.6 术语表
 11. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

 • 1.65V 至 5.5V 的电源电压范围
 • 精密输入失调电压为 300μV
 • 用于已知启动的上电复位 (POR)
 • 具有容错能力的轨至轨输入
 • 100ns 典型传播延迟
 • 每通道的低静态电流为 16μA
 • 低输入偏置电流 5pA
 • 开漏输出选项 (TLV902x)
 • 推挽输出选项 (TLV903x)
 • -40°C 到 +125°C 的完整温度范围
 • 2kV ESD 保护
 • 备选单通道引脚排列 (TLV90x0)