ZHCACF2 March   2023 AM2631 , AM2632 , AM2634

 

 1.   摘要
 2.   商标
 3. 1引言
 4. 2用例注意事项
 5. 3连接高压传感器
  1. 3.1 ADC 正确采样的注意事项
  2. 3.2 处理高阻抗传感器
 6. 4性能注意事项
  1. 4.1 ADC 增益、偏移、INL 和 DNL
  2. 4.2 SNR 注意事项
  3. 4.3 性能优势
 7. 5结论
 8. 6参考文献

摘要

本应用手册介绍了用户将 5V 输入连接到 Sitara™ AM2x 微控制器的设计和注意事项。