ZHCSLE5P February   2000  – July 2022 LM1117

PRODUCTION DATA  

 1. 特性
 2. 应用
 3. 说明
 4. 修订历史记录
 5. 器件比较表
 6. 引脚配置和功能
 7. 规格
  1. 7.1 绝对最大额定值
  2. 7.2 ESD 等级
  3. 7.3 建议运行条件
  4. 7.4 热性能信息
  5. 7.5 LM1117 电气特性
  6. 7.6 LM1117I 电气特性
  7. 7.7 典型特性
 8. 详细说明
  1. 8.1 概述
  2. 8.2 功能方框图
  3. 8.3 特性说明
   1. 8.3.1 负载调节
  4. 8.4 器件功能模式
   1. 8.4.1 保护二极管
 9. 应用和实现
  1. 9.1 应用信息
  2. 9.2 典型应用
   1. 9.2.1 设计要求
   2. 9.2.2 详细设计过程
    1. 9.2.2.1 外部电容器
     1. 9.2.2.1.1 输入旁路电容器
     2. 9.2.2.1.2 调节端子旁路电容器
     3. 9.2.2.1.3 输出电容器
   3. 9.2.3 应用曲线
  3. 9.3 系统示例
 10. 10电源相关建议
 11. 11布局
  1. 11.1 布局指南
   1. 11.1.1 散热器要求
  2. 11.2 布局示例
 12. 12器件和文档支持
  1. 12.1 文档支持
   1. 12.1.1 相关文档
  2. 12.2 接收文档更新通知
  3. 12.3 支持资源
  4. 12.4 商标
  5. 12.5 Electrostatic Discharge Caution
  6. 12.6 术语表
 13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

设计要求

该器件的组件数量非常少,在分压器电路中采用了两个电阻,还有一个用于负载调节的输出电容器。输入端的 10μF 钽电容器是适用于几乎所有应用的输入电容器。为了改善 PSRR,还可以在 R2 上使用一个可选的旁路电容器。更多信息,请参阅Topic Link Label7.3