ZHCU803B August   2020  – September 2022 TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1

 

 1.   C2000 MCU 在无器件复位时的实时固件更新
 2.   商标
 3. 1引言
 4. 2关键创新
 5. 3LFU 的构建块
 6. 4建议解决方案的详细信息
  1. 4.1 闪存组组织
  2. 4.2 影响性能的 LFU 概念和因素
  3. 4.3 LFU 的硬件支持
   1. 4.3.1 独立闪存组
   2. 4.3.2 中断向量表交换
   3. 4.3.3 RAM 块交换
   4. 4.3.4 硬件寄存器标志
  4. 4.4 LFU 编译器支持
  5. 4.5 应用程序 LFU 流程
 7. 5结果和结论
 8. 6修订历史记录

C2000 MCU 在无器件复位时的实时固件更新

本文档详细介绍了带双组闪存的器件(如 TMS320F28003x)在无器件复位功能时的实时固件更新 (LFU)。