ZHCABV6A august   2022  – may 2023 DRV5032 , TMAG5131-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1机械旋钮和旋转编码器存在问题
  4. 2用于旋转感应的霍尔效应传感器
  5. 3磁标盘的设计注意事项
  6. 4结语
  7. 5参考文献
Technical White Paper

将霍尔效应传感器用于非接触式旋转编码和旋钮应用