ZHCACV1 july   2023 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

 1.   1
 2.   摘要
 3.   商标
 4. 1引言
 5. 2测试标准和测试设置
  1. 2.1 测试标准
  2. 2.2 振动实验室中的测试设置
 6. 3正弦振动、随机振动和机械冲击测试
  1. 3.1 正弦振动测试
   1. 3.1.1 正弦振动测试过程
   2. 3.1.2 正弦振动测试的结果
  2. 3.2 随机振动测试
   1. 3.2.1 随机振动测试过程
   2. 3.2.2 随机振动测试的结果
  3. 3.3 机械冲击测试
   1. 3.3.1 机械冲击测试过程
   2. 3.3.2 机械冲击测试结果
 7. 4BAW 振荡器与晶体振荡器的振动性能比较
  1. 4.1 比较测试设置
  2. 4.2 对比测试结果
 8. 5总结
 9. 6参考文献
Application Note

TI BAW 振荡器的振动和机械冲击性能