TPS92518HV-Q1 (正在供货)

65-V Automotive Dual Buck LED Controller with SPI Interface

65-V Automotive Dual Buck LED Controller with SPI Interface - TPS92518HV-Q1
 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
TPS92518、TPS92518-Q1、TPS92518HV、TPS92518HV-Q1 具有 SPI 接口的双路降压评估板 TPS92518EVM-878 评估模块和开发板
TPS92662-Q1 六通道矩阵评估模块 TPS92662EVM6-900 评估模块和开发板