- TPS92518-Q1

TPS92518-Q1 (正在供货)

 

模型 (2)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TPS92518 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 178 KB 2017年 1月 18日 21 次点击
TPS92518 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 90 KB 2017年 1月 18日 17 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS92518, TPS92518-Q1, TPS92518HV, TPS92518HV-Q1 Dual Buck Evaluation Board with SPI Interface TPS92518EVM-878 评估模块和开发板