ZHCSRQ5B february   2023  – june 2023 UCC14141-Q1

PRODUCTION DATA  

 1.   1
 2. 特性
 3. 应用
 4. 说明
 5. 修订历史记录
 6. 器件比较
 7. 引脚配置和功能
 8. 规格
  1. 7.1  绝对最大额定值
  2. 7.2  ESD 等级
  3. 7.3  建议运行条件
  4. 7.4  热性能信息
  5. 7.5  绝缘规格
  6. 7.6  安全相关认证
  7. 7.7  电气特性
  8. 7.8  安全限值
  9. 7.9  绝缘特性
  10. 7.10 典型特性
 9. 详细说明
  1. 8.1 概述
  2. 8.2 功能方框图
  3. 8.3 特性说明
   1. 8.3.1 功率级运行
    1. 8.3.1.1 VDD-VEE 电压调节
    2. 8.3.1.2 COM-VEE 电压调节
    3. 8.3.1.3 功率处理能力
   2. 8.3.2 输出电压软启动
   3. 8.3.3 ENA 和 PG
   4. 8.3.4 保护功能
    1. 8.3.4.1 输入欠压锁定
    2. 8.3.4.2 输入过压锁定
    3. 8.3.4.3 输出欠压保护
    4. 8.3.4.4 输出过压保护
    5. 8.3.4.5 过功率保护
    6. 8.3.4.6 过热保护
  4. 8.4 器件功能模式
 10. 应用和实施
  1. 9.1 应用信息
  2. 9.2 典型应用
   1. 9.2.1 设计要求
   2. 9.2.2 详细设计过程
    1. 9.2.2.1 电容器选型
    2. 9.2.2.2 单个 RLIM 电阻器选型
    3. 9.2.2.3 RDR 电路元件选型
  3. 9.3 系统示例
  4. 9.4 电源相关建议
  5. 9.5 布局
   1. 9.5.1 布局指南
   2. 9.5.2 布局示例
 11. 10器件和文档支持
  1. 10.1 文档支持
   1. 10.1.1 相关文档
  2. 10.2 接收文档更新通知
  3. 10.3 支持资源
  4. 10.4 商标
  5. 10.5 静电放电警告
  6. 10.6 术语表
 12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
Data Sheet

UCC14141-Q1 汽车类 1.5W、12V VIN25V VOUT、高密度、
> 5kVRMS、隔离式直流/直流模块