ZHCU934B September   2021  – August 2022 TPS7A94

 

 1.   摘要
 2.   商标
 3. 1引言
  1. 1.1 准备工作
 4. 2EVM 设置
  1. 2.1 输入/输出连接器和跳线说明
   1. 2.1.1  J1 – IN
   2. 2.1.2  J2 – OUT
   3. 2.1.3  J3
   4. 2.1.4  TP1 – IN
   5. 2.1.5  TP2 – PG
   6. 2.1.6  TP3 – SNS
   7. 2.1.7  TP4 – PG_FB
   8. 2.1.8  TP5 – OUT
   9. 2.1.9  TP6 – EN
   10. 2.1.10 TP7 – GND
   11. 2.1.11 TP8 – GND
  2. 2.2 焊接指南
  3. 2.3 设备连接
 5. 3操作
 6. 4PCB 布局
 7. 5原理图
 8. 6物料清单
 9. 7修订历史记录

摘要

GUID-20210909-SS0I-KD5R-WDJW-QRG9DBXQ3K4S-low.png图 1-1 TPS7A94EVM-046 评估模块

本用户指南介绍了 TPS7A94EVM-046 评估模块 (EVM) 的操作使用方法,该 EVM 可用作 TPS7A9401DSC 工程演示和评估的参考设计,TPS7A9401DSC 是一款超低噪声、超高 PSRR、射频低压降 (LDO) 线性稳压器。本用户指南包含设置和操作说明、散热和布局指南、印刷电路板 (PCB) 布局、原理图和物料清单 (BOM)。

本文档中的演示套件评估板评估模块 等术语指的是 TPS7A94EVM-046。