ZHCSN29A July   2021  – December 2021 TCA9536

PRODUCTION DATA  

 1. 特性
 2. 应用
 3. 说明
 4. 修订历史记录
 5. 引脚配置和功能
 6. 规格
  1. 6.1 绝对最大额定值
  2. 6.2 ESD 等级
  3. 6.3 建议运行条件
  4. 6.4 热性能信息
  5. 6.5 电气特性
  6. 6.6 时序要求
  7. 6.7 I2C 总线时序要求
  8. 6.8 开关特性
  9. 6.9 典型特性
 7. 参数测量信息
 8. 详细说明
  1. 8.1 概述
  2. 8.2 功能方框图
  3. 8.3 特性说明
   1. 8.3.1 I/O 端口
   2. 8.3.2 P3 或中断 (INT) 输出
   3. 8.3.3 上拉禁用功能
  4. 8.4 器件功能模式
   1. 8.4.1 上电复位
   2. 8.4.2 加电
  5. 8.5 编程
   1. 8.5.1 I2C 接口
    1. 8.5.1.1 写入
    2. 8.5.1.2 读取
   2. 8.5.2 软件复位广播
  6. 8.6 寄存器映射
   1. 8.6.1 器件地址
   2. 8.6.2 控制寄存器和命令字节
   3. 8.6.3 寄存器说明
 9. 应用信息免责声明
  1. 9.1 应用信息
  2. 9.2 典型应用
   1. 9.2.1 设计要求
    1. 9.2.1.1 当 I/O 控制 LED 时更大程度减小 ICC
   2. 9.2.2 详细设计过程
   3. 9.2.3 应用曲线
 10. 10电源相关建议
  1. 10.1 上电复位
 11. 11布局
  1. 11.1 布局指南
  2. 11.2 布局示例
 12. 12器件和文档支持
  1. 12.1 文档支持
   1. 12.1.1 相关文档
  2. 12.2 接收文档更新通知
  3. 12.3 支持资源
  4. 12.4 商标
  5. 12.5 Electrostatic Discharge Caution
  6. 12.6 术语表
 13. 13机械、封装和可订购信息

特性

 • I2C 至 GPIO 扩展器
 • 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
 • 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
 • 可通过 I2C 通用呼叫实现的软件复位
 • P 端口上软件启用的集成上拉电阻器
 • 可以将 P3 改为 INT 输出
 • 1MHz 快速+ 模式 I2C 总线
 • 输入和输出配置寄存器
 • 极性反转寄存器
 • 内部上电复位
 • 加电时所有通道均被配置为输入
 • SCL 和 SDA 输入端装有噪声滤波器
 • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
 • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
  • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
  • 1000V 带电器件模型 (C101)