ZHCACN0 may   2023 AFE539A4

 

 1.   1
 2.   设计目标
 3.   设计说明
 4.   设计说明
 5.   测试结果
  1.     测量的设计特性
 6.   寄存器设置
 7.   伪代码示例
 8.   设计中采用的器件
 9.   设计参考资料
Analog Engineer's Circuit

使用电压输出智能 AFE 和直流/直流转换器的闭环 TEC 控制电路