ZHCABV1D November   2009  – November 2022 LM2577 , LM2585 , LM2586 , LM2587 , LM2588 , LMR61428 , LMR62421 , LMR64010 , TL1451A , TL5001 , TL5001A , TLV61220 , TPS40210 , TPS40211 , TPS43000 , TPS61000 , TPS61002 , TPS61005 , TPS61006 , TPS61007 , TPS61010 , TPS61012 , TPS61013 , TPS61014 , TPS61015 , TPS61016 , TPS61020 , TPS61021A , TPS61024 , TPS61025 , TPS61026 , TPS61027 , TPS61028 , TPS61029 , TPS61029-Q1 , TPS61030 , TPS61031 , TPS61032 , TPS61046 , TPS61070 , TPS61071 , TPS61072 , TPS61073 , TPS61085 , TPS61086 , TPS61087 , TPS61088 , TPS61089 , TPS61090 , TPS61091 , TPS61092 , TPS61093 , TPS61093-Q1 , TPS61097-33 , TPS61100 , TPS61107 , TPS61120 , TPS61121 , TPS61122 , TPS61131 , TPS61170 , TPS61175 , TPS61175-Q1 , TPS61200 , TPS61201 , TPS61202 , TPS61220 , TPS61221 , TPS61222 , TPS61230A , TPS61235P , TPS61236P , TPS61240 , TPS61241 , TPS61253 , TPS61254 , TPS61256 , TPS61258 , TPS61259 , TPS612592 , TPS61291 , TPS65070 , TPS65072 , TPS65073 , TPS65100 , TPS65100-Q1 , TPS65101 , TPS65105 , TPS65130 , TPS65131 , TPS65131-Q1 , TPS65132 , TPS65132S , TPS65133 , TPS65137 , TPS65140 , TPS65140-Q1 , TPS65141 , TPS65142 , TPS65145 , TPS65145-Q1 , TPS65150 , TPS65150-Q1 , TPS65154 , TPS65155 , TPS65160 , TPS65160A , TPS65161 , TPS65161A , TPS65161B , TPS65162 , TPS65163 , TPS65167A , TPS65170 , TPS65175 , TPS65175B , TPS65175C , TPS65176 , TPS65177 , TPS65177A , TPS65178 , TPS65631 , TPS65631W , TPS65632 , TPS65632A , TPS65640 , TPS65642 , TPS65642A , UCC39411

 

 1.   升压转换器功率级的基本计算
 2. 升压转换器的基本配置
  1. 1.1 功率级必要参数
 3. 计算最大开关电流
 4. 电感器选型
 5. 整流器二极管选型
 6. 输出电压设置
 7. 输入电容器选择
 8. 输出电容器选型
 9. 用于计算升压转换器功率级的公式
 10. 参考文献
 11. 10修订历史记录

升压转换器功率级的基本计算

此应用手册提供的公式用于计算升压转换器的功率级,该转换器基于具有集成式开关并在连续导通模式下运行的 IC 构建。本手册不会详细介绍升压转换器的功能(请参阅参考文献 1)或转换器补偿过程。如果需要更多详细信息,请参阅本文档末尾的参考文献。

对于没有说明的公式,请参阅第 8 节