ZHCSJ51E December   2018  – February 2020 TMP61

PRODUCTION DATA.  

 1. 特性
 2. 应用
 3. 说明
  1.     Device Images
   1.      典型实现
   2.      典型电阻与环境温度间的关系
 4. 修订历史记录
 5. 器件比较表
 6. 引脚配置和功能
  1.     引脚功能
 7. 规格
  1. 7.1 绝对最大额定值
  2. 7.2 ESD 额定值
  3. 7.3 建议运行条件
  4. 7.4 热性能信息
  5. 7.5 电气特性
  6. 7.6 典型特性
 8. 详细 说明
  1. 8.1 概述
  2. 8.2 功能方框图
  3. 8.3 TMP61 R-T 表
  4. 8.4 功能 说明
   1. 8.4.1 线性电阻曲线
   2. 8.4.2 正温度系数 (PTC)
  5. 8.5 器件功能模式
 9. 应用和实现
  1. 9.1 应用信息
  2. 9.2 典型应用
   1. 9.2.1 热敏电阻偏置电路
    1. 9.2.1.1 设计要求
    2. 9.2.1.2 详细设计过程
     1. 9.2.1.2.1 带比较器的热保护
     2. 9.2.1.2.2 热折返
    3. 9.2.1.3 应用曲线
 10. 10电源建议
 11. 11布局
  1. 11.1 布局指南
  2. 11.2 布局示例
 12. 12器件和文档支持
  1. 12.1 接收文档更新通知
  2. 12.2 支持资源
  3. 12.3 商标
  4. 12.4 静电放电警告
  5. 12.5 Glossary
 13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风温度范围内测得(除非另有说明) (1)
最小值 最大值 单位
器件两端的电压 6 V
结温 (TJ) -40 155 °C
流经器件的电流 450 µA
贮存温度 (Tstg) -65 150 °C
应力超出绝对最大额定值下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是极端条件下的应力额定值,这并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。