ZHCSJ51E December   2018  – February 2020 TMP61

PRODUCTION DATA.  

 1. 特性
 2. 应用
 3. 说明
  1.     Device Images
   1.      典型实现
   2.      典型电阻与环境温度间的关系
 4. 修订历史记录
 5. 器件比较表
 6. 引脚配置和功能
  1.     引脚功能
 7. 规格
  1. 7.1 绝对最大额定值
  2. 7.2 ESD 额定值
  3. 7.3 建议运行条件
  4. 7.4 热性能信息
  5. 7.5 电气特性
  6. 7.6 典型特性
 8. 详细 说明
  1. 8.1 概述
  2. 8.2 功能方框图
  3. 8.3 TMP61 R-T 表
  4. 8.4 功能 说明
   1. 8.4.1 线性电阻曲线
   2. 8.4.2 正温度系数 (PTC)
  5. 8.5 器件功能模式
 9. 应用和实现
  1. 9.1 应用信息
  2. 9.2 典型应用
   1. 9.2.1 热敏电阻偏置电路
    1. 9.2.1.1 设计要求
    2. 9.2.1.2 详细设计过程
     1. 9.2.1.2.1 带比较器的热保护
     2. 9.2.1.2.2 热折返
    3. 9.2.1.3 应用曲线
 10. 10电源建议
 11. 11布局
  1. 11.1 布局指南
  2. 11.2 布局示例
 12. 12器件和文档支持
  1. 12.1 接收文档更新通知
  2. 12.2 支持资源
  3. 12.3 商标
  4. 12.4 静电放电警告
  5. 12.5 Glossary
 13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细 说明