ZHCSJ30 November   2018 LM3880-Q1

PRODUCTION DATA.  

 1. 特性
 2. 应用
 3. 说明
  1.     Device Images
   1.      简单电源时序控制
 4. 修订历史记录
 5. 引脚配置和功能
  1.     引脚功能
 6. 规格
  1. 6.1 绝对最大额定值
  2. 6.2 ESD 额定值
  3. 6.3 建议运行条件
  4. 6.4 热性能信息
  5. 6.5 电气特性
   1. 6.5.1 时序要求
  6. 6.6 典型特性
 7. 详细 说明
  1. 7.1 概要
  2. 7.2 功能框图
  3. 7.3 特性 说明
   1. 7.3.1 使能引脚运行
   2. 7.3.2 不完整序列运行
  4. 7.4 器件功能模式
   1. 7.4.1 通过 EN 引脚上电
   2. 7.4.2 通过 EN 引脚下电
 8. 应用和实现
  1. 8.1 应用信息
   1. 8.1.1 开漏标志上拉
   2. 8.1.2 启用器件
  2. 8.2 典型应用
   1. 8.2.1 三个电源的简单时序
    1. 8.2.1.1 设计要求
    2. 8.2.1.2 详细设计流程
    3. 8.2.1.3 应用波形
   2. 8.2.2 使用独立的标记电平进行时序控制
  3. 8.3 注意事项
 9. 电源建议
 10. 10布局
  1. 10.1 布局指南
  2. 10.2 布局示例
 11. 11器件和文档支持
  1. 11.1 器件支持
   1. 11.1.1 第三方产品免责声明
   2. 11.1.2 器件命名规则
  2. 11.2 社区资源
  3. 11.3 商标
  4. 11.4 静电放电警告
  5. 11.5 术语表
 12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

 • 符合汽车类应用的 要求
 • 具有符合 AEC Q100 标准的下列结果:
  • 器件温度等级:–40°C 至 +125°C 工作结温范围
 • 用于通过单个输入信号对 3 个电压轨进行时序控制的简单解决方案
 • 轻松级联多达 3 个器件,从而为多达 9 个电压轨进行时序控制
 • 上电和下电控制
 • 2.9mm x 1.9mm 小型封装
 • 25µA 低静态电流
 • 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V
 • 提供了标准时序选项