DLP 产品

Pico 芯片组 – 光学模块

DLP 光学模块

DLP 光学模块制造商均为独立的第三方公司,这些公司在利用 TI DLP® Pico™ 产品设计和制造光学模块领域拥有深厚的专业知识。光学模块是一个紧凑的组合件,包括数字微镜器件 (DMD)、基于 LED 的照明源、光学器件及相关的机械结构。采用 DLP Pico 技术的客户可以直接通过此处列出的制造商采购可直接用于生产的光学模块,从而加快产品开发并缩短上市时间。

公司
国家/地区、城市
联系形式
支持的 DLP 芯片组
Asia Optical Taichung City, Taiwan Contact Company

.2" nHD

.2" WVGA (DLP2010)

.3" WVGA

.3" 720p (DLP3010)

Butterfly Technology (Shenzhen) Limited Shenzhen, China Contact Company

.3" WVGA

.45" WXGA (DLP4501)

.47" 1080p (DLP4710)

Digital Optics Seongnam, South Korea Contact Company 

.2" nHD

.3" WVGA

.3" 720p (DLP3010)

.45" WXGA (DLP4501)

iView Shenzhen, China Contact Company

.2" nHD

.2" WVGA (DLP2010)

.24" VGA

.3" WVGA

.3" 720p (DLP3010

.45" WXGA (DLP4501)

.47" 1080p (DLP4710)

.47" 4K UHD

OnGine Shenzhen, China Contact Company

.2" WVGA (DLP2010)

.3" WVGA

.3" 720p (DLP3010)

.45" WXGA (DLP4501)

.47" 4K UHD

Sekonix Dongducheon, South Korea
Contact Company

.2" nHD

.2" WVGA (DLP2010)

.3" WVGA

.3" 720p (DLP3010)

.45" WXGA (DLP4501)

Shenzhen Anhua Optoelectronics Technology Co. Ltd Shenzhen, China Contact Company

.3" 720p (DLP3010)

.45" WXGA (DLP4501)

SolidPro Technology Corp Taipei, Taiwan Contact Company

.3" 720p (DLP3010)

.45" WXGA (DLP4501)

Young Optics Hsinchu, Taiwan Contact Company

.2" nHD

.2" WVGA (DLP2010)

.3" WVGA

.3" 720p (DLP3010)

.45" WXGA (DLP4501)

.47" 1080p (DLP4710)

.47" 4K UHD