ZHCSOO8D August   2021  – September 2022 TMAG5231

PRODUCTION DATA  

 1. 特性
 2. 应用
 3. 说明
 4. 修订历史记录
 5. 器件比较
 6. 引脚配置和功能
 7. 规格
  1. 7.1 绝对最大额定值
  2. 7.2 ESD 额定值
  3. 7.3 建议运行条件
  4. 7.4 热性能信息
  5. 7.5 电气特性
  6. 7.6 磁特性
  7. 7.7 典型特性
 8. 详细说明
  1. 8.1 概述
  2. 8.2 功能方框图
  3. 8.3 特性说明
   1. 8.3.1 磁通量方向
   2. 8.3.2 磁响应
   3. 8.3.3 输出类型
   4. 8.3.4 采样率
   5. 8.3.5 霍尔元件位置
  4. 8.4 器件功能模式
 9. 应用和实现
  1. 9.1 应用信息
   1. 9.1.1 定义设计实现方案
  2. 9.2 典型应用
   1. 9.2.1 铰链
    1. 9.2.1.1 设计要求
    2. 9.2.1.2 详细设计过程
    3. 9.2.1.3 应用曲线
   2. 9.2.2 迎面
    1. 9.2.2.1 设计要求
    2. 9.2.2.2 详细设计过程
    3. 9.2.2.3 应用曲线
   3. 9.2.3 滑过
    1. 9.2.3.1 设计要求
    2. 9.2.3.2 详细设计过程
    3. 9.2.3.3 应用曲线
  3. 9.3 电源相关建议
  4. 9.4 布局
   1. 9.4.1 布局指南
   2. 9.4.2 布局示例
 10. 10器件和文档支持
  1. 10.1 支持资源
  2. 10.2 商标
  3. 10.3 Electrostatic Discharge Caution
  4. 10.4 术语表
 11. 11机械和封装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

 • 低功耗:
  • 10Hz 版本:1.3µA(3V 时)
  • 20Hz 版本:2µA(3V 时)
  • 216 Hz 版本:16µA(3V 时)
 • 1.65V 至 5.5V 工作 VCC 范围
 • 磁性阈值选项(典型 BOP):
  • 1.8mT(0.6mT 磁滞)
  • 2.85mT(1.35mT 磁滞)
  • 3mT(0.8mT 磁滞)
  • 40mT(6.5mT 磁滞)
 • 全极响应
 • 推挽式输出
 • 行业标准封装和引脚
  • SOT-23 封装
  • X2SON 封装
 • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C