ZHCSR72A november   2022  – august 2023 TCAL9539-Q1

PRODUCTION DATA  

 1.   1
 2. 特性
 3. 应用
 4. 说明
 5. 修订历史记录
 6. 引脚配置和功能
 7. 规格
  1. 6.1 绝对最大额定值
  2. 6.2 ESD 等级
  3. 6.3 建议运行条件
  4. 6.4 热性能信息
  5. 6.5 电气特性
  6. 6.6 时序要求
  7. 6.7 I2C 总线时序要求
  8. 6.8 开关特性
  9. 6.9 典型特性
 8. 参数测量信息
 9. 详细说明
  1. 8.1 概述
  2. 8.2 功能方框图
  3. 8.3 特性说明
   1. 8.3.1 I/O 端口
   2. 8.3.2 可调输出驱动强度
   3. 8.3.3 中断输出 (INT)
   4. 8.3.4 复位输入 (RESET)
   5. 8.3.5 软件复位广播
  4. 8.4 器件功能模式
   1. 8.4.1 上电复位
  5. 8.5 编程
   1. 8.5.1 I2C 接口
  6. 8.6 寄存器映射
   1. 8.6.1 器件地址
   2. 8.6.2 控制寄存器和命令字节
   3. 8.6.3 寄存器说明
   4. 8.6.4 总线事务
    1. 8.6.4.1 写入
    2. 8.6.4.2 读取
 10. 应用和实现
  1. 9.1 应用信息
  2. 9.2 典型应用
   1. 9.2.1 设计要求
   2. 9.2.2 详细设计过程
    1. 9.2.2.1 当 I/O 控制 LED 时更大程度减小 ICC
   3. 9.2.3 应用曲线
  3. 9.3 电源相关建议
   1. 9.3.1 上电复位要求
  4. 9.4 布局
   1. 9.4.1 布局指南
   2. 9.4.2 布局示例
 11. 10器件和文档支持
  1. 10.1 接收文档更新通知
  2. 10.2 支持资源
  3. 10.3 商标
  4. 10.4 静电放电警告
  5. 10.5 术语表
 12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
 • RTW|24
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
Data Sheet

TCAL9539-Q1 具有中断输出、复位和配置寄存器的汽车类低压 16 位 I2C 总线 SMBus I/O 扩展器