ZHCUBC8 August   2023

 

 1.   1
 2.   说明
 3.   特性
 4.   4
 5. 1评估模块概述
  1. 1.1 简介
  2. 1.2 套件内容
  3. 1.3 规格
  4. 1.4 器件信息
 6. 2硬件
  1. 2.1 EVM 设置和操作
  2. 2.2 ISOM8110 具有模拟晶体管输出的单通道光耦仿真器的引脚配置
 7. 3硬件设计文件
  1. 3.1 原理图
  2. 3.2 PCB 布局和 3D 图
  3. 3.3 物料清单
 8. 4其他信息
  1.     商标
EVM User's Guide

ISOM8110 具有模拟晶体管输出的单通道光耦仿真器评估模块

下载最新的英语版本