ZHCAD77 October   2023 CD4009UB , CD4009UB-MIL , CD40109B , CD40109B-MIL , CD40109B-Q1 , CD4010B , CD4010B-MIL , CD4010B-Q1 , CD4504B , CD4504B-MIL , TXH0137D-Q1

 

  1.   1
  2.   2
Application Brief

利用 TXH 实现高电压电平转换

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。