ZHCABL3 February   2022 DAC43204 , DAC53004 , DAC53204 , DAC53204W , DAC63004 , DAC63204

 

 1.   设计目标
 2.   设计说明
 3.   设计注意事项
 4.   设计仿真
  1.     瞬态仿真结果
  2.     直流传输仿真结果
 5.   寄存器设置
 6.   伪代码示例
 7.   设计中采用的器件
 8.   设计参考资料

设计目标

主要输入参数主要输出信号推荐器件
编程 DAC 代码 0x000 至 0xFFF、GPI 触发器的 SPI 或 I2C 通信0A 至 250µA 和
0mA 至 20mA LED 电流
DAC43204(8 位)、
DAC53204(10 位)、
DAC63204(12 位)

目标:使用智能 DAC 偏置具有高侧电流源的 LED