ZHCABL2A November   2021  – March 2022 DAC43204 , DAC53004 , DAC53204 , DAC53204W , DAC63004 , DAC63204

 

  1.   设计目标
  2.   设计说明
  3.   设计注意事项
  4.   设计仿真
    1.     瞬态仿真结果
  5.   寄存器设置
  6.   伪代码示例
  7.   设计特色器件
  8.   设计参考资料

设计目标

主要输入参数 主要输出信号 建议器件
编程 DAC 代码 0x000 至 0xFFF、GPI 触发器的 SPI 或 I2C 通信 0A 至 250µA 和
0mA 至 20mA LED 电流
DAC53004(10 位)、
DAC63004(12 位)

目标: 使用低功耗智能 DAC 对 LED 进行偏置