ZHCABJ7A June   2021  – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2启用 PLL 时的目标模式功耗
  5. 3禁用 PLL 时的目标模式功耗
  6. 4数字麦克风功耗
  7. 5最低功耗设置
  8. 6相关文档
  9. 7修订历史记录

摘要

本应用报告详细介绍了 TLV320ADCx120/PCMx120-Q1 器件在各种使用场景下的功耗。