ZHCSIL9B July   2017  – November 2018 ATL431LI , ATL432LI

PRODUCTION DATA.  

 1. 特性
 2. 应用
 3. 说明
  1.     Device Images
   1.      简化原理图
 4. 修订历史记录
 5. 器件比较表
 6. 引脚配置和功能
  1.     引脚功能
 7. 规格
  1. 7.1 绝对最大额定值
  2. 7.2 ESD 额定值
  3. 7.3 热性能信息
  4. 7.4 建议运行条件
  5. 7.5 电气特性
 8. 典型特性
 9. 参数测量信息
  1. 9.1 温度系数
  2. 9.2 动态阻抗
 10. 10详细 说明
  1. 10.1 概要
  2. 10.2 功能方框图
  3. 10.3 特性 说明
  4. 10.4 器件功能模式
   1. 10.4.1 开环(比较器)
   2. 10.4.2 闭环
 11. 11应用 和实施
  1. 11.1 应用信息
  2. 11.2 典型 应用
   1. 11.2.1 具有集成式基准的比较器
    1. 11.2.1.1 设计要求
    2. 11.2.1.2 详细设计流程
     1. 11.2.1.2.1 基本操作
      1. 11.2.1.2.1.1 过驱动
     2. 11.2.1.2.2 输出电压和逻辑输入电平
      1. 11.2.1.2.2.1 输入电阻
    3. 11.2.1.3 应用曲线
   2. 11.2.2 精密恒定电流吸收器
    1. 11.2.2.1 设计要求
    2. 11.2.2.2 详细设计流程
     1. 11.2.2.2.1 基本操作
      1. 11.2.2.2.1.1 输出电流范围和精度
     2. 11.2.2.2.2 功耗
   3. 11.2.3 并联稳压器/基准
    1. 11.2.3.1 设计要求
    2. 11.2.3.2 详细设计流程
     1. 11.2.3.2.1 可编程输出/阴极电压
     2. 11.2.3.2.2 总精度
     3. 11.2.3.2.3 稳定性
     4. 11.2.3.2.4 启动时间
    3. 11.2.3.3 应用曲线
   4. 11.2.4 具有光耦合器的隔离型反激式
    1. 11.2.4.1 设计要求
     1. 11.2.4.1.1 详细设计流程
      1. 11.2.4.1.1.1 ATL431LI 偏置
      2. 11.2.4.1.1.2 电阻器反馈网络
  3. 11.3 系统示例
 12. 12电源建议
 13. 13布局
  1. 13.1 布局指南
  2. 13.2 布局示例
 14. 14器件和文档支持
  1. 14.1 文档支持
   1. 14.1.1 器件命名规则
   2. 14.1.2 相关文档
  2. 14.2 相关链接
  3. 14.3 接收文档更新通知
  4. 14.4 社区资源
  5. 14.5 商标
  6. 14.6 静电放电警告
  7. 14.7 术语表
 15. 15机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

闭环

当 ATL431LI 的阴极/输出电压或电流以任何形式馈送回基准/输入引脚时,该器件便是处于闭环状态。大多数涉及 ATL431LI 的 应用 都是采用这种模式,从而实现调节至固定电压或电流的目的。反馈使得该器件能够作为误差放大器,计算输出电压的一部分,并对其进行调整以保持期望的调节。实现该目标的途径是:将输出电压以某种方式反馈关联至基准引脚,从而使其等于内部基准电压(这可以通过电阻反馈或直接反馈来实现)。