REF2125 (正在供货)

REF21xx 100µA 洁净启动电压基准

REF21xx 100µA 洁净启动电压基准 - REF2125
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
REF2125 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 76 KB 2017年 9月 13日 47 次点击

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真