ZHCSOI6A February   2022  – May 2024 TXU0101

PRODMIX  

 1.   1
 2. 特性
 3. 应用
 4. 说明
 5. 引脚配置和功能—TXU0101
 6. 规格
  1. 5.1  绝对最大额定值
  2. 5.2  ESD 等级
  3. 5.3  建议运行条件
  4. 5.4  热性能信息
  5. 5.5  电气特性
  6. 5.6  开关特性,VCCA = 1.2V ± 0.1V
  7. 5.7  开关特性,VCCA = 1.5 ± 0.1V
  8. 5.8  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
  9. 5.9  开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
  10. 5.10 开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
  11. 5.11 开关特性,VCCA = 5.0 ± 0.5V
  12. 5.12 工作特性
  13. 5.13 典型特性
 7. 参数测量信息
  1. 6.1 负载电路和电压波形
 8. 详细说明
  1. 7.1 概述
  2. 7.2 功能方框图
  3. 7.3 特性说明
   1. 7.3.1 具有集成下拉电阻的 CMOS 施密特触发器输入
    1. 7.3.1.1 带有集成静态下拉电阻的输入
   2. 7.3.2 控制逻辑 (OE) 与 VCC(MIN) 电路
   3. 7.3.3 平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出
   4. 7.3.4 VCC 隔离和 VCC 断开
   5. 7.3.5 过压容限输入
   6. 7.3.6 无干扰电源定序
   7. 7.3.7 负钳位二极管
   8. 7.3.8 完全可配置的双轨设计
   9. 7.3.9 支持高速转换
  4. 7.4 器件功能模式
 9. 应用和实施
  1. 8.1 应用信息
  2. 8.2 典型应用
   1. 8.2.1 设计要求
   2. 8.2.2 详细设计过程
   3. 8.2.3 应用曲线
  3. 8.3 电源相关建议
  4. 8.4 布局
   1. 8.4.1 布局指南
   2. 8.4.2 布局示例
 10. 器件和文档支持
  1. 9.1 器件支持
   1. 9.1.1 法规要求
  2. 9.2 文档支持
   1. 9.2.1 相关文档
  3. 9.3 接收文档更新通知
  4. 9.4 支持资源
  5. 9.5 商标
  6. 9.6 静电放电警告
  7. 9.7 术语表
 11. 10修订历史记录
 12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
 • DBV|6
 • DTQ|6
 • DCK|6
 • DRY|6
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
Data Sheet

TXU0101 具有施密特触发输入和三态输出的双位定向电压电平转换器

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

下载最新的英语版本