ZHCU995A February   2021  – March 2022 PCM1820 , PCM1820-Q1 , PCM1821 , PCM1821-Q1 , PCM1822 , PCM1822-Q1

 

 1.   摘要
 2.   商标
 3. 1引言
 4. 2电源
 5. 3硬件配置
 6. 4PCM182xEVM/PCM182xQ1EVM 输入
  1. 4.1 板载麦克风输入
  2. 4.2 线路输入
 7. 5板层图
 8. 6原理图
 9. 7物料清单
 10. 8修订历史记录

摘要

本用户指南介绍了 PCM1820EVM/PCM1821EVM/PCM1822EVM/PCM1820Q1EVM/PCM1821Q1EVM/PCM1822Q1EVM 评估模块的功能和使用情况。本文档包括硬件配置说明、快速入门指南、跳线和连接器说明、原理图和印刷电路板 (PCB) 布局,其中展示了 TI 针对这些器件提出的实践方面的建议。

图 1-1 EVM 电路板