ZHCU610A december   2018  – may 2023

 

 1.   1
 2.   说明
 3.   资源
 4.   特性
 5.   应用
 6.   6
 7. 1系统说明
 8. 2系统概述
  1. 2.1 方框图
  2. 2.2 设计注意事项
   1. 2.2.1 TDA3x 应用处理器
   2. 2.2.2 TDA3x 套件用例
   3. 2.2.3 电源注意事项
   4. 2.2.4 显示
  3. 2.3 重点产品
 9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
  1. 3.1 硬件
  2. 3.2 软件
  3. 3.3 测试和结果
 10. 4设计文件
  1. 4.1 原理图
  2. 4.2 物料清单
  3. 4.3 PCB 布局图
  4. 4.4 Gerber文件
  5. 4.5 装配图
 11. 5商标
 12. 6相关文档
 13. 7修订历史记录
Design Guide

适用于 Jacinto™ ADAS 处理器的多传感器平台参考设计