ZHCABK2 March   2022 ADC128D818 , ADS1000 , ADS1000-Q1 , ADS1013 , ADS1013-Q1 , ADS1014 , ADS1014-Q1 , ADS1015 , ADS1015-Q1 , ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1100 , ADS1110 , ADS1112 , ADS1113 , ADS1113-Q1 , ADS1114 , ADS1114-Q1 , ADS1115 , ADS1115-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1 , ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS1148-Q1 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1216 , ADS1217 , ADS1218 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS1243-HT , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS1281 , ADS1282 , ADS1282-SP , ADS1283 , ADS1284 , ADS1287 , ADS1291 , LMP90080-Q1 , LMP90100 , TLA2021 , TLA2022 , TLA2024

 

 1.   摘要
 2.   商标
 3. 1引言
 4. 2数据表时序和命名规则
 5. 3Δ-Σ ADC 中是什么导致转换延迟?
 6. 4数字滤波器操作和行为
  1.     7
  2.     8
  3. 4.1 ADC 操作导致的数据不稳定
 7. 5影响转换延迟的 ADC 功能和模式
  1. 5.1 第一次转换与第二次及后续转换延迟
  2. 5.2 转换模式
  3. 5.3 可编程延迟
  4. 5.4 ADC 开销时间
  5. 5.5 时钟频率
  6. 5.6 斩波
 8. 6模拟稳定
 9. 7关键要点
 10. 8周期时间计算示例
  1. 8.1 示例 1:使用 ADS124S08
  2. 8.2 示例 2:更改转换模式
  3. 8.3 示例 3:更改滤波器类型
  4. 8.4 示例 4:更改时钟频率
  5. 8.5 示例 5:启用斩波并减少每通道转换次数
  6. 8.6 示例 6:使用不同的系统参数扫描两个通道
  7. 8.7 示例 7:使用 ADS1261
  8. 8.8 示例 8:使用 ADS1261 更改多个参数
 11. 9总结