ZHCA857B May   2019  – May 2021 OPA333 , TLV9002

 

 1.   设计目标
 2.   设计说明
 3.   设计注意事项
 4.   设计步骤
 5.   设计仿真
  1.     直流传递结果
 6.   设计参考资料
 7.   设计采用的运算放大器
 8.   设计备选运算放大器
 9.   设计中采用的热敏电阻
 10.   修订历史记录