ZHCA857B May   2019  – May 2021 OPA333 , TLV9002

 

 1.   设计目标
 2.   设计说明
 3.   设计注意事项
 4.   设计步骤
 5.   设计仿真
  1.     直流传递结果
 6.   设计参考资料
 7.   设计采用的运算放大器
 8.   设计备选运算放大器
 9.   设计中采用的热敏电阻
 10.   修订历史记录

设计目标

温度 输出电压 电源
TMin TMax VoutMin VoutMax Vdd Vee
0°C 50°C 0.05V 3.25V 3.3V 0V