ZHCSS44 june   2023 INA351A

PRODUCTION DATA  

 1.   1
 2. 特性
 3. 应用
 4. 说明
 5. 修订历史记录
 6. 器件比较表
 7. 引脚配置和功能
 8. 规格
  1. 7.1 绝对最大额定值
  2. 7.2 ESD 等级
  3. 7.3 建议运行条件
  4. 7.4 热性能信息
  5. 7.5 电气特性
  6. 7.6 典型特性
 9. 详细说明
  1. 8.1 概述
  2. 8.2 功能方框图
  3. 8.3 特性说明
   1. 8.3.1 增益设置
    1. 8.3.1.1 增益误差和漂移
   2. 8.3.2 输入共模电压范围
   3. 8.3.3 EMI 抑制
   4. 8.3.4 典型规格与分布
   5. 8.3.5 电气过应力
  4. 8.4 器件功能模式
 10. 应用和实施
  1. 9.1 应用信息
   1. 9.1.1 基准放大器
   2. 9.1.2 输入偏置电流返回路径
  2. 9.2 典型应用
   1. 9.2.1 电阻式电桥压力传感器
    1. 9.2.1.1 设计要求
    2. 9.2.1.2 详细设计过程
    3. 9.2.1.3 应用曲线
  3. 9.3 电源相关建议
  4. 9.4 布局
   1. 9.4.1 布局指南
   2. 9.4.2 布局示例
 11. 10器件和文档支持
  1. 10.1 器件支持
   1. 10.1.1 开发支持
    1. 10.1.1.1 PSpice® for TI
  2. 10.2 文档支持
   1. 10.2.1 相关文档
  3. 10.3 接收文档更新通知
  4. 10.4 支持资源
  5. 10.5 商标
  6. 10.6 静电放电警告
  7. 10.7 术语表
 12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
Data Sheet

INA351A - 具有可配置基准放大器的低功耗、1.8V 至 5.5V 小型仪表放大器