ZHCSJC4 January   2019 UCC21710-Q1

ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.  

 1. 1特性
 2. 2应用
 3. 3说明
 4. 4修订历史记录
 5. 5器件和文档支持
  1. 5.1 文档支持
   1. 5.1.1 相关文档
  2. 5.2 接收文档更新通知
  3. 5.3 社区资源
  4. 5.4 商标
  5. 5.5 静电放电警告
  6. 5.6 术语表
 6. 6机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

术语表

SLYZ022TI 术语表

这份术语表列出并解释术语、缩写和定义。