TPS565208 (正在供货)

TPS565208 4.5V to 18-V, 5-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator in SOT23

 

数据表 (1)

标题 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 3158 2017年 9月 27日 下载英文版本 (Rev.A)

用户指南 (1)

标题 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 565 2017年 8月 30日 110

External Articles (2)