TPS565201 4.5-V to 18-V, 5-A, Synchronous Step-Down Voltage Regulator in SOT23 - TPS565201

TPS565201 (正在供货)

TPS565201 4.5-V to 18-V, 5-A, Synchronous Step-Down Voltage Regulator in SOT23

 

数据表 (1)

标题 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 3198 2017年 6月 12日

应用手册 (1)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 651 2017年 9月 27日 57

用户指南 (1)

标题 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 571 2017年 8月 30日 24

External Articles (2)