NE556 (正在供货)

双精度定时器

双精度定时器 - NE556
数据表
 

参数 与其它产品相比 定时器 IC

 
Frequency (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Iq (Typ) (uA)
Rating
Pin/Package
Operating Temperature Range (C)
NE556 NA556 SA556 SE556
0.1    0.1    0.1    0.1   
4.5    4.5    4.5    4.5   
16    16    16    16   
4000    4000    4000    2000   
Catalog    Catalog    Catalog    Military   
14PDIP
14SO
14SOIC
14SSOP   
14PDIP
14SOIC   
14PDIP    14CDIP   
0 to 70    -40 to 105    -40 to 85    -55 to 125   

特色工具和软件