ZHCSGB9B June   2017  – June 2018 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520

PRODUCTION DATA.  

 1. 特性
 2. 应用
 3. 说明
  1.     Device Images
   1.      简化原理图
 4. 修订历史记录
 5. 器件比较表
 6. 引脚配置和功能
  1.     引脚功能
 7. 技术规格
  1. 7.1  绝对最大额定值
  2. 7.2  ESD 额定值
  3. 7.3  建议的工作条件
  4. 7.4  热性能信息
  5. 7.5  功耗额定值
  6. 7.6  绝缘规范
  7. 7.7  安全相关认证
  8. 7.8  安全限值
  9. 7.9  电气特性:AMC1303x05x
  10. 7.10 电气特性:AMC1303x25x
  11. 7.11 开关特性
  12. 7.12 绝缘特性曲线
  13. 7.13 典型特性
 8. 详细 说明
  1. 8.1 概述
  2. 8.2 功能方框图
  3. 8.3 特性 说明
   1. 8.3.1 模拟输入
   2. 8.3.2 调制器
   3. 8.3.3 隔离通道信号传输
   4. 8.3.4 数字输出
   5. 8.3.5 曼彻斯特编码功能
  4. 8.4 器件功能模式
   1. 8.4.1 失效防护输出
   2. 8.4.2 满量程输入情况下的输出行为
 9. 应用和实施
  1. 9.1 应用信息
   1. 9.1.1 数字滤波器用途
  2. 9.2 典型 应用
   1. 9.2.1 变频器应用
    1. 9.2.1.1 设计要求
    2. 9.2.1.2 详细设计流程
    3. 9.2.1.3 应用曲线
   2. 9.2.2 隔离式电压感应
    1. 9.2.2.1 设计要求
    2. 9.2.2.2 详细设计流程
    3. 9.2.2.3 应用曲线
   3. 9.2.3 注意事项
 10. 10电源建议
 11. 11布局
  1. 11.1 布局指南
  2. 11.2 布局示例
 12. 12器件和文档支持
  1. 12.1 器件支持
   1. 12.1.1 器件命名规则
    1. 12.1.1.1 隔离相关术语
  2. 12.2 文档支持
   1. 12.2.1 相关文档
  3. 12.3 相关链接
  4. 12.4 接收文档更新通知
  5. 12.5 社区资源
  6. 12.6 商标
  7. 12.7 静电放电警告
  8. 12.8 术语表
 13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
 • DWV|8
订购信息

安全限值

安全限制旨在最大限度减小在发生输入或输出 (I/O) 电路故障时对隔离栅造成的潜在损害。I/O 发生故障时可能会导致低电阻接地或电源,如果没有限流电路,则会因为功耗过大而导致芯片过热并损坏隔离栅,甚至可能导致辅助系统出现故障。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
IS 安全输入、输出或电源电流,
请参阅Figure 3
θJA = 112.2°C/W,VDD1 = VDD2 = 5.5V,
TJ = 150°C,TA = 25°C
202.5 mA
θJA = 112.2°C/W,VDD1 = VDD2 = 3.6V,
TJ = 150°C,TA = 25°C
309.4
PS 安全输入、输出或总电源,
请参阅Figure 4
θJA = 112.2°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C 1114(1) mW
TS 最高安全温度 150 °C
输入功率、输出功率或者输入和输出的总功率都不得超过该值。

最大安全温度是指规定的器件最大结温。结温取决于应用硬件中所安装器件的功耗和结至空气热阻。假设热性能信息表中的结至空气热阻所属器件安装在含引线的表面贴装封装对应的高 K 测试板上。功耗为建议的最大输入电压与电流之积。因此,结温是环境温度加上功耗与结至空气热阻之积。