INA191 (正在供货) 采用 WCSP 封装且具有低偏置电流和使能功能的 40V 低侧/高侧零温漂电压输出 CSA

 

模型 (2)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
INA191 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 186 KB 2019年 6月 25日 0 次点击
INA191 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 62 KB 2019年 6月 25日 0 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
INA191 评估模块 INA191EVM 评估模块和开发板

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真