INA191 (正在供货) 采用 WCSP 封装且具有低偏置电流和使能功能的 40V 低侧/高侧零温漂电压输出 CSA

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
INA191 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2019年 6月 25日
INA191 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2019年 6月 25日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
INA191 评估模块 INA191EVM 评估模块和开发板

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
INA191 Error Analysis guide
0.001m ≤ 
 mOhm ≤ 100m
0.0001 ≤ 
A
A ≤ 100 
1.7 ≤ 
V ≤ 5.5
-0.2 ≤ 
V ≤ 40
-40 ≤ 
C ≤ 125
X Scale: