ZHCSHV5V september   1978  – april 2023 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M

PRODUCTION DATA  

 1. 特性
 2. 应用
 3. 说明
 4. 修订历史记录
 5. 引脚配置和功能
 6. 规格
  1. 6.1  绝对最大额定值
  2. 6.2  ESD 等级
  3. 6.3  建议运行条件
  4. 6.4  单通道器件的热性能信息
  5. 6.5  双通道器件的热性能信息
  6. 6.6  四通道器件的热性能信息
  7. 6.7  电气特性:TL07xH
  8. 6.8  电气特性(直流):TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI、TL07xM
  9. 6.9  电气特性(交流):TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI、TL07xM
  10. 6.10 典型特性:TL07xH
  11. 6.11 典型特性:除 TL07xH 之外的所有器件
 7. 参数测量信息
 8. 详细说明
  1. 8.1 概述
  2. 8.2 功能方框图
  3. 8.3 特性说明
   1. 8.3.1 总谐波失真
   2. 8.3.2 压摆率
  4. 8.4 器件功能模式
 9. 应用和实现
  1. 9.1 应用信息
  2. 9.2 典型应用
   1. 9.2.1 设计要求
   2. 9.2.2 详细设计过程
   3. 9.2.3 应用曲线
  3. 9.3 单位增益缓冲器
   1. 9.3.1 设计要求
   2. 9.3.2 详细设计过程
   3. 9.3.3 应用曲线
  4. 9.4 系统示例
  5. 9.5 电源相关建议
  6. 9.6 布局
   1. 9.6.1 布局指南
   2. 9.6.2 布局示例
 10. 10器件和文档支持
  1. 10.1 接收文档更新通知
  2. 10.2 支持资源
  3. 10.3 商标
  4. 10.4 静电放电警告
  5. 10.5 术语表
 11. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
 • D|8
 • DDF|8
 • PW|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

 • 高压摆率:20V/μs(TL07xH,典型值)
 • 低失调电压:1mV(TL07xH,典型值)
 • 低失调电压漂移:2μV/°C
 • 低功耗:940μA/ch(TL07xH,典型值)
 • 宽共模和差分
  电压范围
  • 共模输入电压范围
   包括 VCC+
 • 低输入偏置和失调电流
 • 低噪声:
  f = 1kHz 时,Vn = 18nV/√Hz(典型值)
 • 输出短路保护
 • 低总计谐波失真:0.003%(典型值)
 • 宽电源电压:
  ±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V